برای عودت کالا به لاتن، لطفا به نکات ذیل توجه داشته باشید:

  • از خرید شما نباید بیشتر از 14 روز گذشته باشد.
  • بسته بندی ایتم/ایتم های خریداری شده نباید باز یا صدمه دیده باشد.
  • عودت کالا تنها با حفظ شرایط شرح داده شده در خصوص انواع دفتر برنامه ریزی روزانه، ژورنال، دفتر تخصصی و پاوربانک عملی خواهد بود.
  • هزینه ارسال به آدرس لاتن تیم به عهده ی خریدار است.
  • دریافت وجه پس از دریافت کالا و کنترل شرایط سلامت آن، تنها به نام خریدار واریز می گردد.